Soorten tarieven :

Wanneer de reizigers de door de MIVB geëxploiteerde openbare dienst van openbaar vervoer nemen, dan moeten de gebruikers zich houden aan de volgende gedragsregels, onverminderd de wettelijke en regelgevende verplichtingen die voor hen gelden wanneer zij het openbaar vervoer gebruiken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en onverminderd de fatsoennormen die voor iedereen in de samenleving gelden.

De niet-naleving van deze gedragsnormen kan leiden tot de betaling van toeslagen bij wijze van forfaitaire vergoedingen en tot de betaling van administratieve boetes in overeenstemming met de ordonnantie van 22 november 1990 betreffende de organisatie van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en haar uitvoeringsbesluiten

Hierin worden volgende verboden vermeld:

 1. de infrastructuur, de installaties of het rollend materieel te beschadigen of oneigenlijk te bedienen
 2. vrijwillig het rollend materieel te hinderen of te doen vertragen, in of uit de voertuigen te stappen tijdens en na het geluidsignaal dat het sluiten van de deuren aankondigt
 3. op de sporen seinen of elk ander voorwerp te plaatsen, onder andere materialen of afval
 4. de seinen aan te raken, na te bootsen of de zichtbaarheid ervan te belemmeren
 5. elektrische leidingen en installaties aan te raken
 6. over buiten de rijbaan aangelegde sporen oversteekplaatsen aan te leggen naar aangrenzende onroerende goederen, tenzij deze inrichting in geen enkel opzicht het verkeer der spoorvoertuigen hindert.
 7. zich in een voertuig of een gecontroleerde zone te bevinden zonder in het bezit te zijn van een geldig vervoerbewijs
 8. zich zonder toelating te bevinden in de dienstlokalen en daar waar dit door een aangebracht bericht verboden is
 9. muziek te spelen of te laten spelen zonder toelating van de Maatschappij
 10. te bedelen, te leuren of zonder toelating van de Maatschappij elke andere activiteit te ontplooien
 11. te roken
 12. de noodbediening van de deuren te gebruiken zonder dat het voertuig stilstaat en een noodsituatie dit vereist
 13. oneigenlijk gebruik te maken van het alarmsein
 14. elk voorwerp te plaatsen waardoor de vrije doorgang kan belemmerd worden
 15. onnodig de stilstandinrichting van de roltrappen of liften te activeren
 16. elk voorwerp te werpen of achter te laten dat van aard is :
  1. te kwetsen of te doen schrikken
  2. te bevuilen
 17.  te spuwen of zich te ontlasten;
 18. in het bezit te zijn of gebruik te maken van gevaarlijke voorwerpen of colli die, wegens hun omvang, aard of reuk, anderen kunnen :
  1. kwetsen of aan gevaar blootstellen
  2. bevuilen, hinderen of ongemak berokkenen
 19. de orde te verstoren of de aanwezigen te hinderen of te storen door :
  1. klaarblijkelijke staat van intoxicatie
  2. klaarblijkelijke staat van onzindelijkheid
  3. ongewenste fysieke contacten
  4. beledigende, onzedelijke of bedreigende uitlatingen of handelingen
  5. gebruik van voortbewegingstoestellen met uitzondering van deze gebruikt door personen met beperkte mobiliteit
  6. hinderen bij op- of afstappen
  7. zich op te houden aan in- of uitgangen van de infrastructuur of aan de roltrappen
  8. het nuttigen van voedsel
 20. de infrastructuur en installaties of het rollend materieel te bevuilen
 21. zich over de veiligheidsafsluitingen of -markeringen van de perrons te buigen of te begeven, de voertuigen te beklimmen of zich er aan vast te klampen
 22. dieren in de gecontroleerde zone of in een voertuig te brengen zonder voor deze dieren in het bezit te zijn van een geldig vervoerbewijs, met uitzondering van :
  1. dieren die zonder hinder voor de andere reizigers op de schoot gehouden worden
  2. geleide honden voor blinden of slechtzienden en de hulphonden die assistentie verlenen aan elke gehandicapte persoon
  3. honden die agenten van de politie of controlepersoneel vergezellen
 23. voedsel te nuttigen in de voertuigen.

Volgende tarieven voor 2016 werden bepaald door het  Besluit van 03 december 2015 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

1e inbreuk 107,00 €*.

2e inbreuk en meer* (binnen de 24 maanden vóór de datum van het incident) 214,00 €.

Vervalsing en/of gebruik van een vervoerbewijs/van de MOBIB-kaart van een derde 408,00 €.

Vergeten van de MOBIB-kaart geladen met een geldig wekelijks, maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks vervoerbewijs of met een geldig kosteloos vervoerbewijs, met betaling binnen 10 werkdagen 10,00 €.

Vergeten van de MOBIB-kaart geladen met een geldig wekelijks, maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks vervoerbewijs of met een geldig kosteloos vervoerbewijs, zonder betaling binnen 10 werkdagen 107,00 €.

Niet valideren van een geldig wekelijks, maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks vervoerbewijs geladen op de MOBIB-kaart, met betaling binnen 10 werkdagen 10,00 €.

Niet valideren van een geldig wekelijks, maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks vervoerbewijs geladen op de MOBIB-kaart, zonder betaling binnen 10 werkdagen 107,00 €.

Bij overstap, niet punten van een magnetisch vervoerbewijs of niet valideren van een ander dan een wekelijks, maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks vervoerbewijs op de MOBIB-kaart, met betaling binnen 10 werkdagen 10,00 €.

Bij overstap, niet punten van een magnetisch vervoerbewijs of niet valideren van een ander dan wekelijks, maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks vervoerbewijs op de MOBIB-kaart, zonder betaling binnen 10 werkdagen 107,00 €.

Toeslag voor inbreuken op verboden 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 17° 107,00 €.

* Bij de aanvang van de rit (dwz vóór een 1ste eventuele overstap) niet punten van een magnetisch vervoerbewijs of niet valideren van een MOBIB-kaart geladen met een ander dan een wekelijks, maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks vervoerbewijs, wordt gelijkgesteld met een inbreuk.