U bent het niet eens met de gehanteerde werkwijze van Modero Gerechtsdeurwaarders en u wenst een klacht in te dienen?
Stuur uw klacht naar de ombudsdienst van Modero via ombudsdienst@modero.be. Deze ombudsdienst zal uw klacht behandelen door middel van een interne procedure en u hiervan op de hoogte houden.

U kan eventueel ook klacht neerleggen bij de syndicus-voorzitter van de arrondissementskamer van Antwerpen. De gerechtsdeurwaarders worden namelijk per arrondissement vertegenwoordigd door een arrondissementskamer, welke wordt geleid door een Raad. Deze arrondissementskamers hebben onder andere als opdracht de orde en de tucht onder de gerechtsdeurwaarders van hun arrondissement te handhaven.

U kan zich tenslotte, in het geval dat het gaat om een misdrijf, rechtstreeks wenden tot de Procureur des Konings welke op zijn beurt de klacht zal behandelen en desgevallend de zaak zal inleiden voor de bevoegde Rechtbank van Eerste Aanleg.